อัลบั้มรูปผู้เข้าอบรม
    ภาพกิจกรรม
    ลูกค้าเรา
    FaceBook
    Twitter
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 96
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,526,718
 ประวัติอาจารย์ ฤทธิกุล คำสายพรม

 
ฤทธิกุล คำสายพรม
Rittikul Khamsaiprom

อาจารย์ บริหารและฝึกอบรม
          
หลักสูตร การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

           โครงการ ฝึกอบรม สัมมนา และจัดค่ายกิจกรรม


ตำแหน่งปัจจุบัน (พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน)
         
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฤทธิ์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
          ที่ปรึกษาทางวิชาการ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี และมูลนิธิเพื่อความปลอดภัย ยูพีดี


การศึกษา
         
ปริญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเชิงยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
          ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
          ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา


ประวัติการทำงาน (ด้านรถยนต์และขนส่ง)
หน่วยงานและตำแหน่งานสุดท้าย

นักบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง (TDRC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน (ด้านการศึกษา)
หน่วยงานและตำแหน่งงานสุดท้าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

ประวัติการทำงาน (ด้านเทคโนโลยี)
หน่วยงานและตำแหน่งงานสุดท้าย
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไอเอสอี บิซิเนส จำกัด (Information Technology Solution for E-Business)

การฝึกอบรม (ด้านรถยนต์และขนส่ง)
Professional Logistics Instructor Thai Logistics and Production Society (TLAPS)
Fatigue Management (On-line) Department of Commerce. Government of Western Australia.
ผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อเป็นวิทยากร หลักสูตรการต่อใบอนุญาตขับรถ กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
หลักสูตรยกระดับ สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย (รถบรรทุก) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน
ผู้ฝึกสอนขับรถ หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถยนต์ กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

Rit Education Co., Ltd.
(Institute of Defensive Driving Training and Human Capital Development)
50/823 Home Town, Muang Thong Thani, Bondstreet Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
Tel : 02-503-4631-2, 081-903-2832, 082-446-3349 Fax : 02-503-4632
Engine by MAKEWEBEASY