อัลบั้มรูปผู้เข้าอบรม
    ภาพกิจกรรม
    ลูกค้าเรา
    FaceBook
    Twitter
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 222
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,631,933
 ประวัติอาจารย์ ฤทธิกุล คำสายพรม

ฤทธิกุล คำสายพรม 
Rittikul Khamsaiprom
 
ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฤทธิ์ เอ็ดดูเคชั่น จากัด
ที่ปรึกษาทางวิชาการ
โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี และมูลนิธิยูพีดี  เพื่อความปลอดภัย
กรรมการยกร่างมาตรฐาน และอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2560)
สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (รถตู้)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ประสบการณ์การทำงาน (2526-2551)
ด้านรถยนต์  
หน่วยงานและตำแหน่งสุดท้าย
นักบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาการจราจร และขนส่ง (TDRC)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ด้านการศึกษา
หน่วยงานและตำแหน่งสุดท้าย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
ด้านเทคโนโลยี
หน่วยงานและตำแหน่งสุดท้าย
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ไอ.เอส.อี บิซิเนส จากัด (Information Technology Solution for E-Business)
การฝึกอบรม (ด้านรถยนต์และขนส่ง)
Professional Logistics Instructor
Thai Logistics and Production Society (TLAPS)
Fatigue Management (On-line)
Department of Commerce. Government of Western Australia.
หลักสูตรยกระดับ สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย (รถบรรทุก)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อเป็นวิทยากร หลักสูตรการต่อใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
ผู้ฝึกสอนขับรถ หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถยนต์
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Rit Education Co., Ltd.
(Institute of Defensive Driving Training and Human Capital Development)
37/108 Soi Tiwanon 17, Tiwanon Rd., Bangkasor, Muang Nonthaburi 11000, Thailand
Tel : 081-903-2832, 082-446-3349
Engine by MAKEWEBEASY