อัลบั้มรูปผู้เข้าอบรม
    ภาพกิจกรรม
    ลูกค้าเรา
    FaceBook
    Twitter
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 19
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,681,734
 ประวัติฤทธิกุล คำสายพรม
 

ชื่อ-สกุล
นายฤทธิกุล คำสายพรม
Mr.Rittikul Khamsaiprom
 
ตำแหน่งปัจจุบัน (2551-ปัจจุบัน)
กรรมการผู้จัดการ (2551)
บริษัท ฤทธิ์ เอ็ดดูเคชั่น จากัด
กรรมการยกร่างมาตรฐาน และอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2560)
สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (รถตู้)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ที่ปรึกษาทางวิชาการ (2551)
UPD Driving School and UPD Foundation

การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา

การทำงาน (หน่วยงานและตำแหน่งงานสุดท้าย 2526-2551)
ด้านรถยนต์และขนส่ง
นักบริหารงานทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาการจราจร และขนส่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ด้านการศึกษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้เรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 
ด้านเทคโนโลยี
ผู้จัดการทั่วไป
IT Solution for E-Business Co., Ltd.

การฝึกอบรม (ด้านรถยนต์และขนส่ง)
Fatigue Management (On-line)
Department of Commerce. Government of Western Australia.
Professional Logistics Instructor
Thai Logistics and Production Society 
หลักสูตรยกระดับ
สาขาการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุเพื่อความปลอดภัย (รถบรรทุก)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ผู้ฝึกสอนขับรถเพื่อเป็นวิทยากร
หลักสูตรการต่อใบอนุญาตขับรถ
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
ผู้ฝึกสอนขับรถ
หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับรถยนต์
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

Rit Education Co., Ltd.
(Institute of Defensive Driving Training and Human Capital Development)
92/147 The Plant City (Muang Thong Thani) Banmai, Pakkret, Nonthaburi, Thailand. 11120
Tel : 02-043-8147 Mobile : 081-903-2832, 082-446-3349 ID Line : 0824463349
Engine by MAKEWEBEASY